അന്തദേശീയം (International)

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ ചോക്കലേറ്റുമായി രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ എഫ്.എം.സി.ജി കമ്പനിയായ ഐ.ടി.സി

കിലോയ്ക്ക് 4.3 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഏകദേശ വില.

ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ ചോക്കലേറ്റുമായി രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ എഫ്എംസിജി കമ്പനിയായ ഐടിസി. ‘ഫാബെല്ലെ എക്സ്ക്വിസിറ്റ്’ എന്ന ഐടിസിയുടെ പ്രീമിയം ചോക്ലേറ്റ് ബ്രാന്ഡാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. കിലോയ്ക്ക് 4.3 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഏകദേശ വില.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ ചോക്കലേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഇത് ഗിന്നസ് റെക്കോർഡിൽ ഇടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓർഡർ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഈ ചോക്കലേറ്റ് തയ്യാറാക്കൂ. ഇന്ന് മുതൽ ചോക്കലേറ്റ് ലഭിച്ചു തുടങ്ങും.

ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ചോക്കലേറ്റ് നിർമ്മിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ചോക്കലേറ്റിലൂടെ ഐ.ടി.സിയുടെ ലക്ഷ്യം. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കൊക്കോ കൊണ്ടാണ് ചോക്കലേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിരുചി കൂടി ഇതിൽ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്.

15 ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ചോക്കലേറ്റുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പെട്ടിയിലാണ് ഇത് ലഭിക്കുക. തടിയിൽ തീർത്ത ഈ പെട്ടിയും കൈകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്.

Tags
Back to top button