എല്ലാ കേരളീയർക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി.

1548 കോടിരൂപയുടെ പദ്ധതിക്കാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഭരണാനുമതി നൽകിയത്.

എല്ലാ കേരളീയർക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു. 1548 കോടിരൂപയുടെ പദ്ധതിക്കാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഭരണാനുമതി നൽകിയത്. 2020 ഡിസംബറോടെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കെ.എസ്.ഇ.ബിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുക.

കെ-ഫോൺ പദ്ധതിയിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യമായി അതിവേഗ ഇന്റർനെറ്റ് പദ്ധതി ഉറപ്പാക്കും. ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ലൈസൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും. കേബിൾ ടി.വി ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് അവരുടെ സേവനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും കെ-ഫോണിലൂടെ സാധിക്കും.

മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതിയെപ്പറ്റി സർക്കാർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയത്. 18 മാസം കൊണ്ട് പദ്ധതി പൂർത്തിയാകുമെന്നായിരുന്നു അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചത്. 2016 ൽ ആരംഭിക്കാനിരുന്ന പദ്ധതി ഇതുവരെ നടപ്പാക്കിയിരുന്നില്ല.

എന്നാൽ, കേബിൾ ശ്യംഖല വഴി ഇന്റർനെറ്റ്, ഫോൺ, ടി.വി ചാനൽ എന്നിവയെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് സേവന സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പദ്ധതിക്ക് ജിയോ എത്തിയതോടെയാണ് കെ-ഫോൺ പദ്ധതി ധ്രുതഗതിയിലാക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി എത്തിയത്. പദ്ധതി നടത്തിപ്പിന്റെ ഭാഗമായി വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ പോസ്റ്റുകളും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ നെറ്റ് വർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു.

Tags
cg dpr advertisement cg dpr advertisement cg dpr advertisement
cg dpr advertisement cg dpr advertisement cg dpr advertisement
Back to top button