യുപി,ഡൽഹി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വായു മലിനീകരണം രൂക്ഷം, ക്ളൈമറ്റ് അജൻഡ.

ക്ളൈമറ്റ് അജൻഡ

ക്ളൈമറ്റ് അജൻഡ എന്ന പഠനം നടത്തുന്ന സ്വകാര്യ സംഘടനയാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ശ്വാസകോശം സ്ഥാപിച്ചത്.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ വായു മലിനീകരണം കുറക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ഫലവത്താകുന്നില്ലെ…

1
Back to top button