ദാരിദ്ര്യ നിവാരണത്തിന് ശ്രീ അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരി ദേവിയെ നിത്യവും പൂജിക്കുക.

ശ്രീ അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരി ദേവിയെ നിത്യവും പൂജിക്കുക.

ശ്രീ അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരി ദേവിയെ നിത്യവും പൂജിച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യം നമ്മളെ തേടിയെത്തില്ല. ആഹാരത്തിന്‍റെ ദേവതയായ അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരി പാര്‍വ്വതീ ദേവിയുടെ മറ്റൊരു രൂപമാണ്. അന്നപൂര്‍ണ്ണേശ്വരി ദേവീ ശ്ലോകം നിത്യവും ജപിച്ചാലോ അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പൗര്‍ണ്ണമി നാളില്‍ ജപിച്ച് പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചാലോ കുടുംബത്തിലെ ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും അകലും.

അന്നപൂര്‍ണ്ണാം സദാപൂര്‍ണ്ണാം

പാര്‍വ്വതീര്‍ പര്‍വ്വ പൂജിതാം

മഹേശ്വരീരം ഋഷഭാരൂഢാം

വന്ദേ ത്വം പരേമശ്വരീം

സമൃദ്ധമായി ആഹാരം നല്‍കുന്നവളേ, സുഖേഭാഗങ്ങളില്‍ വിരാജിക്കുന്നവളേ, പര്‍വ്വതരാഡന്‍റെ മകളേ, പൗര്‍ണ്ണമി നാളില്‍ വണങ്ങുന്നവേള, മഹേശ്വരന്‍റെ പത്നിയെ, ഋഷഭവാഹനത്തില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നവളേ, ദേവാദിദേവന്മാര്‍ക്ക് നേതൃത്വമേകുന്നവളേ, അമ്മേ അനുഗ്രഹിക്കണേ. എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം അര്‍ത്ഥമാക്കുന്നത്.

1
Back to top button