സ്വ‍ർണ വില കുറഞ്ഞു; പവന് 21,640 രൂപ.

സ്വർ‍ണ വില കുറഞ്ഞു. സ്വർണ വില പവന് 120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 21,640 രൂപയിലെത്തി.

ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കുറഞ്ഞ് 2,705 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം പുരോഗമിക്കുന്നത്. 21,760 രൂപയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പവന്റെ വില.

ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണ വില കുറഞ്ഞതാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും സ്വർണ വില കുറയാൻ കാരണം.

Back to top button