സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു…

കൊച്ചി. സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു. പവന് കുറഞ്ഞത് 280 രൂപ. ഒരു പവൻ സ്വര്‍ണത്തിന് 33,320 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 4165 രൂപയും. ഇന്നലെ സ്വര്‍ണ വില ഉയര്‍ന്നിരുന്നു. ഒരു പവൻ സ്വര്‍ണത്തിന് 33, 600 രൂപയായി ആണ് വില ഉയര്‍ന്നത്.

മാർച്ച് ഒന്നിന് 34,440 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണ വില. പിന്നീട് സ്വര്‍ണ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി 27,28 തീയതികളിൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ആയിരുന്നു സ്വര്‍ണ വില. ഒരു പവൻ സ്വര്‍ണത്തിന് 34,160 രൂപയാണ് വില. ഒരു ഗ്രാമിന് 4,270 രൂപയായിരുന്നു വില.

Tags
cg dpr advertisement cg dpr advertisement cg dpr advertisement
cg dpr advertisement cg dpr advertisement cg dpr advertisement

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Back to top button