അഭിപ്രായം (Opinion)

മമ്മൂട്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുമോ ?, പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ

മമ്മൂട്ടി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു, ഉടൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകും, മമ്മൂട്ടി ഭാഗമാകുന്ന പാർട്ടി ഏതായിരിക്കും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായി പ്രചരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇല്ലെന്ന്…

Read More »
Back to top button