സഭാ സമ്മേളനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് വിമാനം; അനുവദിച്ചത് 50,000 രൂപ

സഭാ സമ്മേളനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് വിമാനം; അനുവദിച്ചത് 50,000 രൂപ

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ സമ്മേളനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ എംഎല്‍എമാര്‍ക്ക് വിമാനത്തില്‍ വരുന്നതിനായി പ്രതിവര്‍ഷം 50,000 രൂപ അനുവദിക്കുന്ന ഭേദഗതി നിയമസഭ പാസാക്കി.

എംഎല്‍എമാരുടെ ശമ്പള വര്‍ദ്ദനയ്ക്കായുള്ള ബില്ലില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയാണ് ഈ ആനുകൂല്യം അനുവദിച്ചത്.

ബില്ലില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയതോടെ മന്ത്രിമാരുടെ ശമ്പളം 55,012ല്‍ നിന്ന് 90,000 രൂപയായും എംഎല്‍എമാരുടെത് 39,500 രൂപയില്‍ നിന്ന് 70,000 രൂപയായും ഉയര്‍ന്നു.

മന്ത്രിമാരുടെ യാത്രാബത്ത കിലോമീറ്ററിന് 10രൂപയില്‍ നിന്ന് 15 രൂപയായും എംഎല്‍എമാരുടെത് 12 രൂപയായും ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ നിരക്ക് വര്‍ദ്ദന പ്രാബല്യത്തില്‍ വരും.

advt
Back to top button