സംസ്ഥാനം (State)

ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇത്തവണയും പമ്പയിൽ വാഹന പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല.

നിലയ്ക്കലാകും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക.

ശബരിമല തീർത്ഥാടന കാലത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇത്തവണയും പമ്പയിൽ വാഹന പാർക്കിംഗ് ഉണ്ടാവില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണത്തെപ്പോലെ നിലയ്ക്കലാകും വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുക.

ശബരിമലയുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളമായ നിലയ്ക്കലിൽ കഴിഞ്ഞ തീർത്ഥാടന കാലത്ത് മാത്രം ഒരു ലക്ഷം വാഹനങ്ങൾ എത്തിയെന്നാണ് കണക്ക്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ 10,000 വാഹനം മാത്രമാണ് നിലയ്ക്കലിൽ ഒരേ സമയം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. കൂടുതൽ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ദേവസ്വം ബോർഡ് ഒരുക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

17 പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടുകളാണ് നിലയ്ക്കലുള്ളത്. നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ 2000 വാഹനങ്ങൾ കൂടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികളാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി 700 റബർ മരങ്ങൾ നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റും.

പുതിയ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിയും റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനുമായി 60 ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ തോതിലുള്ള വാഹന തിരക്ക് ഉണ്ടായാൽ പാതയോടുള്ള ചേർന്നുള്ള മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ പാർക്കിംഗ് ഏർപ്പെടുത്തി വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കും.

Tags
Back to top button